Daily Archives: Tháng Bảy 8, 2011

Nguyễn Ngọc Già – Cứ mang Cù Huy Hà Vũ ra mà xử, việc quái gì sợ!

(viết vì khinh bỉ khi biết thông tin ông Cù Huy Hà Vũ tiếp tục bị vu khống, càng khinh bỉ hơn là vu khống theo cái cách hạ tiện)

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 78 phản hồi