Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp & Về bài viết “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp”

Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp

QĐND – Chủ Nhật, 23/10/2011, 22:1 (GMT+7)
QDDND – Sau những thất bại liên tiếp trong âm mưu lôi kéo quần chúng nhân dân chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta vào dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp và bầu các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị nước ta, các thế lực thù địch lại mượn danh “nhân dân” để kích động chính nhân dân chống lại những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng ý chí, nguyện vọng của toàn dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2001. 

Việc sửa đổi, bổ sung hay soạn thảo, ban hành một bản hiến pháp là một sự kiện chính trị trọng đại của mỗi quốc gia, dân tộc cũng như của mỗi người dân vì Hiến pháp khẳng định đường hướng phát triển đi lên của dân tộc, cơ cấu tổ chức hoạt động của các cơ quan quyền lực Nhà nước, quyền hạn và nghĩa vụ của nhân dân với tính cách là công dân đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc, chế độ. Nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực Nhà nước và là người thực hiện cuối cùng các quyết sách chính trị do chính mình định ra. Nhân việc Việt Nam sắp sửa đổi bổ sung hiến pháp, một số người nhân dân “trí thức”, “luật gia” đã viện dẫn ngay chính văn bản gốc, có tính pháp lý đầu tiên của nước ta, để rồi xuyên tạc tinh thần, tư tưởng đúng đắn của những văn bản đó. Khi trích dẫn bản Hiến pháp năm 1946 của nước ta, họ luôn mượn từ “nhân dân”, “dân tộc” để đối lập nhân dân với Nhà nước, với hệ thống chính trị và với Đảng ta hiện nay. Từ đó, họ xuyên tạc và bịa đặt Đảng ta đã “biển thủ”, “đánh cắp” hay “bắt cóc”, “cầm tù” bản Hiến pháp đó. Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên-cái mà nhân dân ta đã nhận thức rõ và không chấp nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên.

Giả danh nhân dân, mượn từ nhân dân và cũng lợi dụng nhân dân, nhưng những “luật sư”, “trí thức” đó đã cố tình “không hiểu” hoặc lờ đi cái bản chất sâu sắc nhất tạo nên khái niệm “nhân dân” hay “công dân” được xác định trong Hiến pháp 1946. Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chính vì lẽ đó, ngay từ Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa.

Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan”. Rõ ràng, nhân dân là những người lao động, nông dân, công nhân, trí thức, binh sĩ, nhân sĩ, tiểu thương yêu nước đã bị thực dân, phong kiến bóc lột, áp bức tù đày, tước đoạt đi mọi quyền sống cơ bản của con người, quyền tự do phát triển của một dân tộc. Nhân dân ở đây còn là “toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo”… nhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột, bám gót thực dân hay quan lại phong kiến, phản động Việt gian và tước đi các quyền cơ bản đó của đồng bào, dân tộc. Cho nên, không thể nhầm lẫn người lao động với kẻ áp bức, người yêu nước thương nòi với kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc. Vậy nên có một lời khuyên, các vị “trí thức”, “luật sư” kia hãy đọc kỹ và học lại những từ rất cơ bản đó ở “Lời nói đầu” của bản Hiến pháp; đừng cố tình bỏ qua, xuyên tạc và bịa đặt như vậy.

Sau khi nhân ta đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến vào năm 1945, trên đất nước ta còn có rất nhiều ngoại kiều, Pháp có, Anh có, Hoa có, Nhật Bản có, Bắc Phi có… và ngay cả những binh sĩ Pháp cũng có, nhưng họ là những người đã nhìn rõ bản chất của chế độ thực dân, đế quốc, phong kiến. Họ đã có lập trường đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, dân quyền của nhân dân các nước thuộc địa, đòi tự do cho các dân tộc bị áp bức, xâm lược. Chính vì lẽ đó, mà Hiến pháp của nhân dân Việt Nam mới bảo vệ các quyền chính đáng đó của họ, không chỉ vì phục vụ cho lợi ích của nhân dân các dân tộc đang bị áp bức đô hộ bởi thực dân, đế quốc trên toàn cầu, mà còn vì chính quyền lợi của dân tộc, nhân dân Việt Nam. Hơn nữa, Hiến pháp và pháp luật của nhân dân Việt Nam hiện nay cũng không ngăn cấm điều đó, miễn là những người có tư tưởng đấu tranh cho “dân chủ” và “tự do” ấy, không chống lại ý chí, luật pháp của nhân dân, quyền lợi của dân tộc Việt Nam, cũng như không chống lại lợi ích, luật pháp và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước mà nhân dân Việt Nam có quan hệ ngoại giao.

Một điều quan trọng họ nêu ra là nhân dân Việt Nam có quyền tự quyết Hiến pháp của mình không? Với nền văn hiến Việt Nam, tri thức văn hóa của nhân dân Việt Nam, nhân tài Việt Nam và với một địa văn hóa, chính trị thuận lợi, nhân dân Việt Nam không chỉ biết kế thừa và phát triển những truyền thống tinh hoa của dân tộc trong lịch sử lập quốc, lập hiến, mà còn tiếp thu những tri thức tiên tiến nhất của thời đại để thiết lập nên Hiến pháp của mình. Nhân dân Mỹ, nhân dân Anh, hay nhân dân nước nào đi nữa đã tạo lập nên hiến pháp của mình thì nhân dân Việt Nam cũng tôn trọng họ, không can thiệp vào quyền tự quyết của nhân dân nước họ. Họ muốn chính thể, lập pháp, hành pháp và tư pháp ra sao, thành lập các tổ chức chính trị, xã hội, đảng phái như thế nào là công việc nội bộ của nhân dân nước họ. Vì lẽ đó, trong quan hệ quốc tế nhân dân Việt Nam cũng có quyền đòi hỏi không một nước nào, một thế lực nào, một cá nhân nào được can thiệp vào quyền tự quyết lập hiến của nhân dân Việt Nam; càng không được cả gan nhận mình là “nhân dân” để phá hoại công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mối quan hệ giữa các quyền đó, việc lập các tổ chức chính trị, xã hội, đảng đoàn ra sao là do nhân dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam quyết định.

Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang

Theo Anhbasam

 Về bài viết “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp”

Kami

Ngày Chủ Nhật, 23.10.2011 trên Báo QĐNDonline có đăng bài viết “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” của Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang, với nội dung đả kích một số người nhân dân “trí thức”, “luật gia” (nguyên văn của Đại tá Quang). Trong bài viết của mình Đại tá Quang đã viện dẫn ngay chính văn bản Hiến pháp năm 1946, một văn bản có tính pháp lý đầu tiên của chế độ Dân chủ Cộng hòa ở Việt nam, để rồi xuyên tạc tinh thần, tư tưởng đúng đắn của những văn bản đó. Theo Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang thì việc làm đó của các nhân dân “trí thức”, “luật gia” nhằm mục đích xuyên tạc và bịa đặt Đảng ta đã “biển thủ”, “đánh cắp” hay “bắt cóc”, “cầm tù” bản Hiến pháp đó. Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên-cái mà nhân dân ta đã nhận thức rõ.

Trước hết trên tinh thần tôn trọng tự do ngôn luận và tự do tư tưởng tôi đồng ý với  cách bầy tỏ ý kiến của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang nói lên suy nghĩ của mình về hai chữ nhân dân được xác định trong Hiến pháp 1946 cho dù không đúng. Nhưng đồng thời tôi không chấp nhận hành động xuyên tạc khi Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang cho rằng (trích) “Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa”. Đây là một điều hoàn toàn bịa đặt, dối trá vì trong Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) hoàn toàn không hề đề cập vấn đề đó hay đại ý như vậy. Để chứng minh, xin trích nguyên văn Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946(do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) như sau (trích):”Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.

Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.
Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.
Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây:
– Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.
– Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
– Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.
Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại.

Xin hỏi trong Lời nói đầu của Hiến pháp 1946 trích nguyên văn ở trên, chỗ (đoạn) nào đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa” như tác giả – ông Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang đã khẳng định? Cũng xin ông Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang nên đọc và tìm hiểu kỹ định nghĩa từ “nhân dân” đã ghi trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học – Hoàng Phê chủ biên – Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa năm 2010 trang 914 cột 2 ghi rõ (trích) “Nhân dân:1. Danh từ : đông đảo những người dân, thuộc mọi tầng lớp, đang sống trong một khu vực nào đó (nói tổng quát). Đồng nghĩa: dân chúng, quần chúng. 2. Tính từ: thuộc về đông đảo những người dân, nhằm phục vụ cho lợi ích của đông đảo người dân“. Chứ không có ai là người Việt mà dám lộng ngôn tới mức cho rằng (trích) “Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc“.  Xin tham khảo định nghĩa trên tại đây.

Vì nếu hiểu giai cấp cũng là tầng lớp xã hội nhưng dựa trên tiêu chuẩn kinh tế như nghề nghiệp, thu nhập và của cải thì  xin được hỏi ông Tiến sĩ xã hội Việt nam hiện nay có bao nhiêu tầng lớp, có bao nhiêu giai cấp khác nhau? Và không những thế, chỉ riêng các giai cấp mà theo Điều 2 – Chương I- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 ghi  rõ là “Điều 2: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Nói như ông Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang thì giai cấp nào trong 3 giai cấp nền tảng nói trên mới là giai cấp  duy nhất đại diện cho nước Việt nam, mới là nhân dân Việt nam? Vậy theo  đúng như ông TS. Quang nói thì thấy ngay bản thân ông – một sĩ quan quân đội cũng không phải là một thành phần của nhân dân Việt nam, mà có lẽ ông là loại Nhân dân “tệ”. Vì như trên mới chỉ có Công – Nông – Sĩ mà còn thiếu thành phần Thương – Binh trong cụm từ Sĩ – Công – Nông – Thương – Binh.Căn cứ theo Từ điển Bách khoa toàn thư (bachkhoatoanthu.gov.vn) thì quá trình phát triển lịch sử xã hội loài người từ trước đến nay, đã cho thấy rằng trong xã hội đã từng có giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân trong chế độ phong kiến, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản trong xã hội tư bản và cho tới trong chế độ xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, giai cấp vẫn còn tồn tại do vẫn còn sự khác nhau giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, giữa thành thị và nông thôn. Nghĩa là bất kể  hình thái chế độ nào thì luôn hình thành nhiều giai cấp khác nhau. Vậy ông Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang dựa vào đâu để khẳng định danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa”. Điều đó đi ngược lại với Hiến pháp và đặc biệt hơn nữa là trái với những lý luận chính trị tối thiểu của một người có trình độ kiến thức phổ thông phải có. Cái đó đã khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi cho cái bằng Tiến sĩ của ông, Tiến sĩ gì mà dốt như vậy?

Nực cười nhất là ở đoạn trên ông Tiến sĩ vừa viết “Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định“, thì chỉ sau mấy dòng ông Tiến sĩ lại quên, để rồi chuyển giọng thành (trích) ” Rõ ràng, nhân dân là những người lao động, nông dân, công nhân, trí thức, binh sĩ, nhân sĩ, tiểu thương yêu nước đã bị thực dân, phong kiến bóc lột, áp bức tù đày, tước đoạt đi mọi quyền sống cơ bản của con người, quyền tự do phát triển của một dân tộc. Nhân dân ở đây còn là “toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáonhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột”. Thế xin hỏi ông Đại tá, Tiến sĩ nghĩ gì khi đảng CSVN có chủ trương cho đảng viên làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô, hơn nữa lại còn “”Ông chủ doanh nghiệp tư nhân có thể vào Đảng, thậm chí tham gia Ban chấp hành Trung ương…”  như ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) cho biết. Vậy  đảng CSVN cho phép và có chủ trương cho đảng viên của mình tham gia bóc lột thì họ có còn là nhân dân hay không?

Rồi vẫn bằng cái thói chụp mũ, khi ông Đại tá Tiến sĩ cho rằng “Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên – cái mà nhân dân ta đã nhận thức rõ và không chấp nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên“. Cái này thì chứng tỏ ông Tiến sĩ đã dốt , nay lại thêm tội nói càn, bởi vì tư tưởng đa nguyên đa đảng luôn tồn tại trong tất cả các bản Hiến pháp  Việt nam các năm 1946, 1959 và cái tư tưởng này còn tồn tại tới mãi năm 1980 khi đã bị đảng CSVN tự ý tước bỏ và thay bằng điều 4 – Hiến pháp 1980 mà không thông qua sự phúc quyết của cử tri như Điều 70 – Chương 7 bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 mà không thấy tác giả nhắc đến. Nếu nói như ông Tiến sĩ là nhân dân ta đã nhận thức rõ và không chấp nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên thì xin hỏi ai là người tuyên bố “Chúng ta bỏ điều 4 – Hiến pháp là tự sát”, người của Đảng CSVN hay nhân dân?

Đồng thời ông Tiến sĩ cũng không hề biết ngượng mồm khi ông ta đặt câu hỏi “Một điều quan trọng họ nêu ra là nhân dân Việt Nam có quyền tự quyết Hiến pháp của mình không?“. Và cũng chính ông Đại tá Tiến sĩ đã thay mặt nhân dân để tự trả lời rằng “Quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mối quan hệ giữa các quyền đó, việc lập các tổ chức chính trị, xã hội, đảng đoàn ra sao là do nhân dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam quyết định“. Có lẽ ông Đại tá Tiến sĩ cố tình không nhớ chuyện bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước VN, lên tiếng cách nay không lâu tại buổi Hội thảo góp ý về văn kiện Đại Hội Đảng XI cho rằng (trích):

Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một Đại biểu quốc hội, vừa là đảng viên vừa là Đại biểu quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình. Và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri.

Để kết thúc bài viết xin lấy một đoạn lời khuyên của ông Đại tá, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Quang đối với những người ông coi là các vị “trí thức”, “luật sư” do tay ông viết ra, để gửi lại cho ông đọc mà suy ngẫm. Đó là “Vậy nên có một lời khuyên tác giả – ông Đại tá, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Quang hãy đọc kỹ và học lại những từ rất cơ bản đó ở “Lời nói đầu” của bản Hiến pháp; hãy học và tìm hiểu những khái niệm chính trị cơ bản  như hai chữ “Nhân dân” để rồi hãy nói cho đúng và đừng cố tình bỏ qua, xuyên tạc và bịa đặt như vậy.”Đọc bài chính luận “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” của ông Đại tá, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Quang thấy đúng là một câu chuyện thuộc dạng phiếm luận của tờ Báo Quân đội Nhân dân … cười. Người có học ai đọc xong cũng phải vừa tức vừa cười.

Tức vì muốn ngu dân mà tác giả còn ngu hơn dân thì quá phản tác dụng, còn cười là vì đúng là không có cách gì bôi nhọ tờ Báo Quân đội Nhân dân – Cơ quan của Quân ủy Trung ương, tiếng nói của Lực lưỡng vũ trang và nhân dân Việt nam tốt hơn bằng cách cho mấy ông Tiến sĩ tốt nghiệp từ cái lò Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – cái lò đào tạo những “ngu tài” của nước Đại Ngu viết chính luận.

Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

———————

*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

14 Responses to Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp & Về bài viết “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp”

 1. NHÂN CÁCH của người Cộng sản?

  1. Sơn Tùng trong “buổi nói chuyện của nhà văn Sơn Tùng ngày 27/4/2001 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Đào tạo”:
  – “Nhưng từ một phần tư thế kỷ nay, Đảng ta sa sút xuống đến mức không tưởng tượng nổi so với trước đây, nhân cách nhiều người cộng sản không còn. Nhân cách không còn, vì tham nhũng đến mức không thể chấp nhận.”

  2. Nguyễn Khải, nhà văn, Đại Tá, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn Cộng Sản:
  – “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo.”

  3. Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam:
  – “Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức.”

  Xin đọc tiếp trên website (bấm vào): http://www.herbalworldcenter.com/phanrang

 2. Thăng Long 2 nói:

  Em nói thật với các bác, em đọc được mấy câu mà em phát nôn, tóm lại là em không thể tiêu hóa được cái bài viết của vị tiến sỹ giấy tên Quang này.

 3. BIỂU TÌNH LÀ YÊU NUỚC nói:

  TÊN QUANG BIẠ RA ĐỊNH NGHIÃ NHẰM BỊP BỢM
  -Nguyễn Quang Lập lật tẩy cuả tên Quang :” Mình đọc đi đọc lại lời nói đầu của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, tuyệt không có định nghĩa nhân dân kì khôi đó, té ra đó là
  định nghĩa của nhân dân của ông Quang, đích thị của riêng ông mà thôi, hi hi chết cười…

  -Nguyễn Quang Lập kết luận :
  “Quang muốn bảo vệ chế độ nên mới bịa ra định nghĩa nhân dân như vậy !…Lại học theo GS Ngô Bảo Châu mà rằng, không thể lấy loại tiến sĩ giáo sư như tiến sĩ Quang làm lực lượng bảo vệ
  chế độ, thảm hại lắm thay! ”
  Hi hi hi…

 4. nongdan nói:

  Hoa hô Kami, Ts ngu Nguyễn Văn Quang hãy cút xéo, mảnh đất này không dành cho Ts. ngu như Ông. “Đồ chó chết”.

 5. CâyTre nói:

  Nếu nói như Vẹt thì chẳng ai hơn bọn chúng(việt cộng)…??!Nếu cuồng ngôn loạn ngữ thì cũng không ai hơn bọn sôi thịt(việt cộng)…??!Và chúng ta(nhân dân) ngày nay đã thực sự thấy(nhìn) rõ cái bản chất Lừa Đảo,dối trá và bỉ ổi trắng trợn của bọn Vẹm…!!Cách tốt nhất là “Nhân Dân”phải tống tiễn bọn chúng bằng mọi cách,mọi giá như TS.CHHV,Cha Lý,Các Blogger đã làm và Đang làm trên mọi hình thức để cho bọn chúng mau “Xuống Lỗ” mà thôi !Khi ấy Cái từ NHÂN DÂN mới Tồn tại và bác cũng sẽ sống mãi trong quần chúng ta…!!Nhân đây,tôi xin chúc mừng Cô Dương Hà(phu nhân CHHV) đã được công bố nhận giải Nhân quyền ngày 12/12 năm nay tại Úc Châu cùng với Cháu Minh Hạnh(VN 2 người)…Saigon,25/10/2011-9h30′.

 6. Hoang Tuan nói:

  “…Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên-cái mà nhân dân ta đã nhận thức rõ và không chấp nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên…”. Nhan dan nhu tui lam sao nhan thuc ro ngay tu ban hien phap dau tien? Va gia du co nhan thuc tu ban dau tien thi cung co the thay doi vi xa hoi ngay 1 phat trien, nhan thuc con nguoi cung phat trien theo, nen can co su thay doi.

  “…Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan”. Rõ ràng, nhân dân là những người lao động, nông dân, công nhân, trí thức, binh sĩ, nhân sĩ, tiểu thương yêu nước đã bị thực dân, phong kiến bóc lột, áp bức tù đày, tước đoạt đi mọi quyền sống cơ bản của con người, quyền tự do phát triển của một dân tộc. Nhân dân ở đây còn là “toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo”… nhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột, bám gót thực dân hay quan lại phong kiến, phản động Việt gian và tước đi các quyền cơ bản đó của đồng bào, dân tộc. Cho nên, không thể nhầm lẫn người lao động với kẻ áp bức, người yêu nước thương nòi với kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc. Vậy nên có một lời khuyên, các vị “trí thức”, “luật sư” kia hãy đọc kỹ và học lại những từ rất cơ bản đó ở “Lời nói đầu” của bản Hiến pháp; đừng cố tình bỏ qua, xuyên tạc và bịa đặt như vậy…”.
  Chinh dai ta Quang da thua nhan, nha nuoc duoc dung len la dai dien cho giai cap da gianh duoc chinh quyen. Cai nay ve co ban la dung. Dung theo khoa hoc chinh tri. Nhung theo da lich su, nha nuoc muon la luc luong dai dien cho toan dan thi nha nuoc ay phai la nha nuoc “dan chu”…nghia la khong chi dai dien cho giai cap gianh duoc chinh quyen ma phai la chinh nhung con nguoi duoc sinh ra tu cai boc 100 trung…Neu nha nuoc ma chi la dai dien cho giai cap nao do thoi thi chang khac nao 1 bang nhom xa hoi den dang chiem the thuong phong trong viec gianh dat dia ban hoat dong…Noi tom lai, ong dai ta QUang thua nhan nha nuoc hien tai la nha nuoc cua giai cap gianh duoc chinh quyen, khong phai la nha nuoc cua toan dan…Neu ma nhu vay thi nha nuoc hien tai khong phai la nha nuoc dan chu…va con lau moi tro thanh dan chu…San day xin hoi ong Quang khi nao nha nuoc nay tro thanh nha nuoc dan chu, hay ban than giai cap gianh lay chinh quyen hien tai khong co chu truong dua dan toc Viet nam den 1 quoc gia dan chu?

  • Ẩn danh nói:

   Đừng mong chờ nhà nước thống trị sẽ đưa dân tộc đến 1 quốc gia dân chủ. Chủ trương của thống trị là đàn áp, là cai trị chứ không phải lãnh đạo. Lãnh đạo người ta dùng uy tín và tài năng để thuyết phục lòng người trong khi cai trị thị thì đàn áp, bạo lực…1 nhà nước được thành lập thông qua đấu tranh giai cấp thì nhà nước ấy chỉ đại diện và là công cụ cai trị của giai cấp thắng lợi trong cuộc đấu tranh ấy mà thôi. Đó cũng chính là lý do tại sao 1 đất nước văn minh thì cần xây dựng 1 nhà nước dân chủ trước khi xây dựng đất nước là vậy.

 7. một người Hà Nội nói:

  Kami hôm nay viết hay quá . Tôi viết lách cũng kém, nhưng hôm qua đọc bài của tay Đại tá lại còn Tiến sỹ Quang mà vừa lái xe trên đường vừa nghĩ sao có cái thằng Đại tá- Tiến sỹ gì mà ngu thế. Đã là Nhân dân mà hắn ta còn phân biệt nhân dân của đảng và Nhân dân thù địch nữa. Đúng là ” Bảo hoàng hơn vua” hay như Kami kết luận :”..muốn ngu dân mà tác giả còn ngu hơn dân nữa thì quá phản tác dụng..”.
  Cảm ơn Kami. Anh cứ viết như thế này thì có phải hay hơn nhiều không. Đừng viết kiểu nước đôi, bà con lại bảo Kami là CAM. Chúc anh khỏe, viết nhiều nhé.

 8. MINH HẰNG YÊU NUỚC nói:

  NHÂN DÂN LÀ GIAI CẤP ?
  -Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc…”.
  -Nhân dân cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc”…
  Hic hic …
  Thức dậy đồng chí ! Thế kỷ 21 rồi ! Thời kỳ ” Tìm đuờng cứu nuớc ” cuả thế kỷ 20 đã qua rùi !

 9. chimi nói:

  NHân dân là tất cả những người mang quốc tịch của một nước bất kể họ là dân tộc nào , không phân biệt tôn giáo , giai cấp, đảng phái , giàu nghèo , già trẻ gái trai , đang ở tù hay tự do ….

  Ông tiến sĩ giấy và đại tá dốt Nguyễn Văn Quang ạ ! .

  Qua bài viết của ông tôi hiểu tại sao Việt Nam XHCN không phát triển nổi , bởi có nhiều người giống như ông mà lại làm lãnh đạo đất nước .

  Tôi khuyên ông đừng nên viết thêm bài nào nữa , nên hưởng lương và ngồi … chờ chết , nhục quá ! .

  Tôi muốn bàn luận để chỉ trích bài viết của ông nhưng ông sai trái nhiều điều căn bản và không am tường nhiều vấn đề cốt lõi nên đành thôi vậy ! .

  Kết luận là bài này nên cho vào sọt rác — đành vậy há !!! .

  See you again ngài đại tá rởm đời .

 10. MINH HẰNG YÊU NUỚC nói:

  NHÂN DÂN NÀO, TỔ QUỐC NÀO DÀNH CHO BỌN THỔ PHĨ?
  Sau sự thất bại cuả một loạt tuợng các anh hùng lịch sữ dựng từ Nam đến Bắc bị thất bại thì nay ,hai từ” NHÂN DÂN” đang đuợc xáo nấu biến thành hang ỗ dành cho chỗ ẩn trú cho tuơng lai gần .
  Mồm tên tội ác Qaddafi cũng từng luôn phun hai từ “NHÂN DÂN” thế nhưng không bịp nỗi ” NHÂN DÂN THỨ THIỆT ” bị đàn áp , bóc lột tận xuơng tủy trên đồng ruộng, trong xí nghiệp, giưã biểu tình Nam Bắc , khắp blog trí thức dân chủ toàn quốc.
  Hãy nhìn xem ” NHÂN DÂN THỨ THIỆT” đã treo cỗ loại bịp bợm ” NHÂN DÂN thứ GIẢ “Sadam Hussein tại Iraq , và mới đây là Qaddafi bị ” NHÂN DÂN THỨ THIỆT ” bắn ngã gục ,đánh đập tơi bời truớc khi hắn ngã chết tại Libya vì thù hậnngút trời xanh cuả ” NHÂN DÂN THỨ THIỆT , cái mà nhà nuớc VN đang lo sợ.
  Bài viết cuả tác giả cho thấy sức chống đỡ yêu ớt cuả chế độ bằng cách lấp liếm hai từ “NHÂN DÂN” làm nơi hang động trú ẫn cho tuơng lai truớc hình ảnh be bét máu cuả Qaddafi nắm phơi thây . Nữ Oa không sao lấy đá để vá đuợc Trời !

 11. Cụ nông nói:

  Ha, ha, ha… Cảm ơn bài viết của Kami, nó đã nói lên dùm suy nghĩ của tôi. Nhưng Kami không tin ông này là tiến sĩ à? thật ra đó là trường đào tạo dốt nên ai càng học lên cao thì học vị càng cao đấy bác à! Nhân đây cũng cho biết nhé: cái gì nhân dân thì nhân dân nhé, ví dụ như Hội đồng ND, Ủy ban ND, công an ND, quân đội ND, tòa án ND, viện kiểm sát ND… Nhưng kho bạc và ngân hàng phải là Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng nhà nước nhé…

 12. Thăng Long nói:

  Hoan hô Kami đã phân tích kỹ sự hồ đồ, ngu dốt, ngắn chữ, bịa đặt, liều lĩnh, vô học của đại tá ngu sĩ Nguyễn Văn Quang.

  Những đại tá, TS trong Quân đội trên 95% là ngu dốt, cơ hội, nịnh bợ và tàn phá của dân.

 13. Nguyễn Thế Hiệp nói:

  COI CHỪNG HẾT THUỐC CHỮA
  Anhbasam ơi ! anh nói : “Người có học ai đọc xong cũng phải vừa tức vừa cười”, nhưng tôi đây học ít mà tôi cũng phải ôm lấy cái bụng của mình vì đã lỡ Cười Quá Cỡ khi nghĩ đến Doctor Paper Nguyễn Văn Quang.
  Buồn lắm, khi nghĩ đến hiện tình đất nước mình có khoảng 95% cán bộ tầm cỡ ông Quang Doctor Paper (QDP), là những kẻ nằm đè lên đống tiền nhưng lại ở dưới tận cùng của sự dốt nát (nói đến đây lại giống như mình tự nguyền rủa mình, là vì sao ? vì cái tội nói lớp người như (DTP) là tận cùng của sự dốt nát mà sao họ lại nằm đè lên đống tiền, còn mình thì nằm đè lên “đống khổ”) ?
  Ông DTP nói “nhân dân là một giai cấp đại diện cho một Quốc Gia” . Vậy đất nước mình hiện tại có mấy giai cấp? Giai cấp nào là đại diện cho Quốc Gia mình, còn giai cấp nào sẽ phải đứng ngoài rìa …?
  Tôi thì tôi phỏng đoán rằng : ông Quang đã có danh Tiến sĩ, rồi lại là Đại tá nữa thì chắc ông cũng không đến nỗi kém cỏi đâu, mà chỉ là có lẽ khi viết bài, ông đang trong tình trạng lâng lâng say xin, có thể là đi hát Karaoke bằng tay về, bốc đồng mà viết thôi … ?
  Thôi, nói nhiều nó mệt lắm, ai nói gì, viết gì, làm gì cũng phải nhìn vào thực trạng xã hội mà phản ảnh cho đúng, nhìn vào hiện thực khách quan cuộc sống của người dân mà viết, mà nói, mà làm …Đừng có mà phản ánh không trung thực nó sẽ trở thành những tên đại bịp, vô lại đó.
  Hãy thương những người dân bình thường, vì họ rất thiệt thòi về nhiều mặt : chiến tranh thì họ phải vào vùng ác liệt nhất và chết nhiều nhất (Cuốc xẻng phát dưới lên, còn đường sữa thì phát trên xuống…), hòa bình thì họ phải đến vùng khó khăn nhất của đất nước để khai phá tìm kế sinh nhai, con cái thì buộc phải làm cu li vì không có đủ cơm ăn để học chứ đừng nói đến du học du hiệc, mà nếu cố học rồi cũng phải làm cu li thôi, vì không có tiền để xin việc, không có ô dù che chắn… rồi lại khổ.
  Nói tóm lại là Doctor Paper Quang nên nhìn lại mình cho rõ, cho kỹ, cho chín chắn…đừng có mà nói càn để dân thường họ cười cho, dân bây giờ họ cũng hiểu biết sâu xa lắm đó nghen …
  ĐỪNG :
  Đừng ăn nối thô lỗ
  Chỉ biết ngồi mâm cỗ
  Sống trên miền cám dỗ
  Sẽ có ngày xuống lỗ
  CHÚC :
  Chúc ông ngày tiến bộ
  Có nhiều người mến mộ
  Để được dân ủng hộ
  VÀ :
  Hẹn có ngày tái ngộ !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s